+387 65 236 348 pon. - pet. 8.00 - 16.00

Venecija

Venecija (ital. Venezia, venec. Venesia; stariji naziv: Mleci) grad je, pristanište i čuveno turističko mesto u severoistočnoj Italiji, na Jadranskom moru, sa 270.589 stanovnika (zajedno sa Mestreom). Venecija je upravno središte pokrajine Veneto i istoimenog okruga Venecija.

Venecija je u središnjem dobu srednjeg veka bila najvažniji grad na svetu i najveće trgovište Evrope između njenog Zapada i Istoka. Grad je i poznat kao dugogodišnja prestonica nadasve čuvene Mletačke republike.

Venecija je jedinstven grad na svetu, izgrađena je na 118 malih ostrva u laguni, na ušću reke Brente u Venecijansku lagunu, sa kanalima umesto ulica. Duž kanala nalazi se niz crkava i palata prvorazredne vrednosti, koji tvore jedinstven urbani sklop. Zbog toga Venecija i njeni kanali proglašeni su spomenikom Svetske baštine UNESKOa.

Grad ima brojne nadimke poput: „Serenisima“, „Kraljica Jadrana“, „Nevesta mora“, „Grad mostova“, „Grad vode“. Sa druge strane, mnogi gradovi građeni na kanalima nose epitete „Severne Venecije“ (Sankt Peterburg), „Zapadne Venecije“ (Amsterdam), „Američke Venecije“ (Nju Orleans).


0


Leave a Review

By Train/tube

By bus

By Taxi/cabs

Terms of payment

Cijena aranžmana sa PDV-Om iznosi 220,00 KM za prijave do 30.12.2019.godine, cijena aranžmana za prijave poslije 30.12.2019.godine iznosi 235,00 KM

CIJENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klimom, TV-om i audio opremom)
- smeštaj u Lido di Jesolu (2 noćenja sa doručkom ) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama;
- obilaske prema program;
- troškove organizacije i vođenja aranžmana;
- usluge licenciranog vodiča grupe;

CIJENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- obaveznu gradsku komunalnu taksu u Abano Termama (uvedena 31.03.2015., plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 3 * – 1,5€ po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4 * – 2,5 € po noćenju / po osobi.
- ulaznice i fakultativne izlete;
- doplata za 1/1 iznosi 80,00 KM;
- međunarodno zdravstveno osiguranje za cijeli period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 10KM;
- Fakultativni izleti;

Terms of travel

POSEBNE NAPOMENE:
- Redoslijed sjedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Doplata za posebno sjedište u autobusu 50,00 KM; Doplata za dodatno sjedište u autobusu 80,00 KM,
- Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3h do 4h vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrijednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
- Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sjedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumijevanje među putnicima i osjećaj kolektivizma.
- Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Organizator putovanja zadržava pravo promjene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redoslijeda razgledanja uslijed objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da uslijed državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
- Putnicima koji imaju za cilj posjete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provjere radno vrieme istih i da željene posjete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
- U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smještaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana prije polaska na put. U slučaju promjene hotela, organizator je dužan o tome obavjestiti sve putnike, a zamjenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
- Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmještaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smještajnog objekta.
- Zahtjevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumijevaju ovakvu vrstu smještaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
- Smještaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namjenjene za smještaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savjetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora da važi najmanje 90 dana po povratku sa putovanja, dok za posjete u Tursku važenje pasoša je minimum 150 dana po povratku sa putovanja. Putnici koji nisu državljani BIH u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smještaju...) informišu na sajtu Delegacije EU ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku ili poziva putnike I obavješatava ih o svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Travel Programme (4 dana)

VENECIJA / PADOVA / TRS

 • 1

  12.03.2020. GODINE Doboj

  Polazak u večernjim časovima... Noćna vožnja...

 • 2

  13.03.2020. GODINE Venecija/ Lido di Jesolo

  Dolazak u Punta Sabione. Fakultativni odlazak do Venecije. Vožnja brodićem. Obilazak gradskih znamenitosti uz pratnju vodiča: Most Uzdaha, Duždeva Palata, Pjaceta, Bazilika Sv. Marka, Pjaca Sv. Marka, Most Rialto. Povratak ka Punta Sabioni I polazak ka Lido di Jesolu. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme.
  Noćenje.

 • 3

  14.03.2020. GODINE Padova

  Doručak. Predlažemo, ukoliko vremenske okolnosti budu dozvoljavale, da se dan provede u slobodnoj opciji sa korišćenjem bazena. Zatim, u dogovoru sa grupom odlazak u Padovu.
  Padova je grad prepun vizuelnih kontrasta. Na relativno kompaktnom području mogu se vidjeti uske ulice starog grada, vizantske kupole svetilišta Sv. Antuna, širok simetričan pogled i krovovi Prato della Valle. Jednako su interesantni i prestižni univerzitet s prvim svjetskim botaničkim vrtom i anatomskim pozorištem, kapolu sa freskama slikara Giottoa, koja je jedna od italijanskih primarnih umjetničkih blaga i grobno mjesto i svetilište najpoznatijih svjetskih svetaca. Od rimskih početaka bio je jedan od italijanskih najbogatijih gradova, a u 14. vijeku privukao je neke od najboljih italijanskih umjetnika: Giotta, Giovanni, Donatello, Paolo Uccello, i mnogih drugih. U srcu starog grada Padove, tri susjedna trga su bila središte života za Padovane srednjeg vijeka. Između Piazza della Frutta i Piazza delle Erbe, Salone ili Palazzo della Ragione, izgrađen 1218-19 kao pravni sud, najveća je evropska srednjovjekovna dvorana. Njegove su zidine prekrivene stotinama freski s astronomskim i mitološkim temama. Takođe, unutar velike dvorane, koja je obnovljena 1430. godine, nalazi se veliki drveni konj iz 15.vijeka, kopija Gattamelatina konja u poznatoj statui Donatello na Piazza del Spiritu. U Piazza dei Signori je elegantna rana renesansa Loggia del Consigli, ili Loggia della Gran Guardia, i toranj sa astronomskim satom iz 14. vijeka. Dva izvrsna muzeja i bivša crkva s freskama se spajaju s Kapela Scrovegni u Musei Civici. Umjetnička galerija prikazuje slike Giotta, Bellinija, Giorgionea, Tiziana, Tiepola, Veronesea i Tintoretta, kao i djela flamanskih i nizozemskih umjetnika. To je jedna od najljepših zbirki radova umjetnika regije Veneto između ranog 14. i 19. vijeka. Arheološke zbirke počinju s predromanskim nalazima iz nekropola još od osmog vijeka prije Isusa Hrista. Od ranih mozaika ističe se mozaik Eutherija iz četvrtog vijeka. Svakako je inetersantan za vidjeti elegantan spomenik mladog plesača i žonglera Claudia Toreuma. Tu su i prostori etrurških, grčkih i italijanskih artefakata, kao i egipatske zbirke. Jedan dio slijedi Via Anniju, rimsku cestu koja povezuje sjeveroistočnu Italiju s velikom Rimskom cestovnom mrežom kroz poluostrvo. Na zapadu od Piazza dei Signori stoji katedrala, zgrada visoke renesanse (1552.-77.) s nedovršenom fasadom. Iako naizgled neprimjetna, vrijedi vidjeti slike sakristije od strane Tiepola i Bassana. Krstionica je, međutim, izvanredna. Izgrađen na preostalom dijelu crkve iz četvrtog stoljeća, njezin je interijer ukrašen ciklusom živih fresaka Giusto de 'Menabuoija, obojenog oko 1375., scene iz Isusova života, Marije i Ivana Krstitelja.Istezanje ispred Bazilika Sant'Antonio je velika Piazza del Santo, s nekoliko drugih atrakcija. Osim crkve nalazi se konjički kip mletačke vojske Gattamelata, prvog monumentalnog konja kipova od rimskog doba, koji je stvorio renesansni kipar Donatello, koji je od 1441. do 1453. radio u Padovi. Museo Antoniano kuća je umjetnička zbirka crkve. Usponom na gornji kat Scuola di Sant'Antonio može se vidjeti 17 odlično restauriranih fresaka koje prikazuju svetska čuda. U susjedstvu Oratorio San Giorgio nalaze se još freske od Altichieri i Avanzi.Botanički vrt, osnovan 1545., najstariji je svjetski poznati botanički vrt i izvorni botanički vrt u svijetu. Danas nastavlja resurs za znanstvenike, mjesto gdje javnost može naučiti o biljkama i centar za očuvanje rijetkih i ugroženih biljnih vrsta. Poslije obilaska slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Povratak u Abano Terme. Noćenje.

 • 4

  15.03.2019. GODINE Trst

  Doručak. Napuštanje hotela. Polazak ka Trstu. Zadržavanje u dogovoru sa grupom i nastavak putovanja ka Republici Srpskoj.

Related tours